Шкільне методичне обєднанняАНАЛІЗ РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ
ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ
ЗА 2014-2015 Н.Р.

До складу методичного об’єднання  входить п’ять  учителів, 3 із них мають вищу кваліфікаційну категорію,два –  звання «Вчитель-методист»  :
 Коблиця  Марина Георгіївна – заступник директора з навчально виховної роботи, вчитель інформатики та математики
Афанасьєва Світлана Валеріївна  - вчитель  математики
Галушка Лариса Павлівна – вчитель математики
Гуль Людмила Миколаївна – вчитель математики
Субота  Богдан  Олександрович – вчитель інформатики
№ п/п
ПІБ вчителя
предмет
категорія
звання
1
Коблиця
Марина Георгіївна
математика, інформатика
вища
Вчитель – методист
2
Афанасьєва
 Світлана Валеріївна
Фізика
математика
друга

3
Галушка
 Лариса Павлівна
математика
вища

4
Гуль
Людила  Миколаївна
математика
вища
Вчитель – методист

Костенко
Людмила Олексіївна
математика, інформатика
перша

5
Субота
БогданОлександровч
Фізика
інформатика
спецаліст


В цьому навчальному році курси підвищення кваліфікації пройшла вчитель   математики та фізики Галушка Л.П.
У 2014 – 2015 навчальному році  атестацію  пройшла вчитель  інформатики  та математики  Коблиця  М.Г.   При атестації підтверджено вищу категорію та звання  «Вчитель –методист».
Учителі математики та інформатики , передаючи свій методичний досвід, створили посібники:
Коблиця М.Г. «Візуальне програмування у Delfi. Практичні роботи»
Афанасьєва С.В. « Квадратні рівняння»
Головним  завданням навчання математики  є підготовка школярів до активної життєдіяльності в умовах сьогодення, що потребує переосмислення організації процесу навчання відповідно до запитів суспільства,тому учителі методичного об’єднання  вивчають і творчо застосовують  нові методи, прийоми, форми організації навчальної діяльності.
Шкільне МО вчителів природничо-математичного циклу у 2014 - 2015 н.р. працювало  над методичною проблемою: « Якісна реалізація змісту Нового державного стандарту математичної освіти та нових навчальних програм » та  над реалізацією завдань, поставлених законами  України   « Про освіту», « Про загальну середню освіту». За 2014-2015 навчальний рік навчальні програми з математики, інформатики, пропедевтичних курсів та факультативів виконані.

Діяльність МО була спрямована на всебічне підвищення кваліфікації і професійної майстерності кожного вчителя, удосконалення методів і засобів навчання,застосування  різнорівневого диференційованого методу навчання, групових  і індивідуальних  форм навчання,  на організацію учбової діяльності учнів із метою підвищення рівня якості знань учнів,

Протягом року, згідно плану, проведено усі заплановані засідання МО , на яких, зокрема, проаналізовано рівень навченості учнів з базових предметів, опрацьовано інструктивні документи та методичні рекомендації МОН України та обласного управління освіти щодо викладання математики  та інформатики,  було заслухано й обговорено такі доповіді:
« Використання на уроках нетрадиційних, нестандартних підходів для організації творчої діяльності учнів»   / Коблиця М.Г./
 «Використання ІКТ та інтернету для розвитку пізнавальних інтересів учнів»  / Костенко Л.О./
 «Сучасні педтехнології як засіб виконанання Нового стандарту математичної   освіти»   / Галушка Л.П./
 «Формування обчислювальних навичок»  / Афанасьєва С.В./
 « Шляхи формування математичної компетентності учнів»  / Галушка Л.П./  
 «Розвиток творчих здібностей в позаурочний час» / Коблиця М.Г./
 «Метод проектів – шлях до творчості учителя і учня» / Костенко Л.О. /
Актуальними були доповіді на педагогічних радах :
·        «Результати  ДПА та ЗНО»   / Коблиця М.Г. /
·        «Роль трудового навчання і виховання у формуванні підготовленої до життя, технічно і технологічно освіченої особистості»  /Коблиця М.Г./
·        « Підготовка до ДПА» / Гуль Л.М./
У процесі роботи виправдали себе такі форми як:
·     взаємовідвідування уроків;
·     корекція знань учнів на основі діагностичної діяльності вчителя ;
·     індивідуальна та групова робота із слабо встигаючими та обдарованими учнями;
·     розробка презентацій, тестових, комбінованих, творчих завдань,
·     обговорення  і затвердження завдань для ДПА;
·     розробка та обговорення диференційованих завдань;
·     ознайомлення вчителів із досягненнями психолого-педагогічної науки, та прогресивним педагогічним досвідом;
·     огляд новинок педагогічної та методичної літератури ;

Учителі методичного об’єднання протягом року виконували поставлені завдання:
·        перед початком навчального року вивчили директивні документи уряду про школу;
·        систематично на уроках формували в учнів науковий світогляд, уявлення про ідеї та методи математики та інформатики, їх ролі у пізнанні дійсності, усвідомлення знань з цих предметів як невід’ємної складової загальної культури людини, стійкої позитивної мотивації до навчання.
·        сприяли оволодінню учнями мовою математики в усній та письмовій формі, системою математичних знань, навичок і умінь, потрібних для майбутньої професійної діяльності, достатніх для успішного оволодіння іншими освітніми галузями знань.
·        під час уроків та індивідуальних занять систематично розвивали творчі здібності дітей з високим рівнем засвоєння теоретичного та практичного матеріалу
·        впроваджували інформаційні технології та активізували самостійну роботу школярів під час виконання індивідуальних домашніх завдань з інформатики.
·        працювали над зміцненням фізичного та психологічного здоров’я учнів, запроваджуючи здоровязберігаючі технології освітнього процесу, проводили фізкультхвилинки

Всі вчителі МО є членами районних методичних об'єднань, тому вони брали участь у науково-методичній роботі та ділилися своїм педагогічним досвідом з колегами.
Костенко Л. О.
·        Виступ на районному МО вчителів інформатики «Google-технології в навчанні»
·        Майстер-клас «Основні теги мови HTML»
·        Учасник обласного науково-практичного семінару «Самоосвіта вчителя інформатики як необхідна умова професійної діяльності»
Коблиця М. Г.
·        Районний семінар для ЗДНВР « Можливості програми  Microsoft в адмініструванні ЗНЗ»
Вчитель математики Галушка Л.П. взяла участь у ХІ  Всеукраїнському конкурсі «Вчитель-новатор». Її робота ввійшла в сотню кращих та відзначена дипломом.
Методична розробка уроку « Квадратні рівняння» вчителя математики Афанасьєвої С.В. визнана найкращою в районному конкурі   
Слід відмітити, що залишається на недостатньому рівні презентація досвіду роботи учителів  методичного об’єднання над поширенням власного досвіду роботи у вигляді методичних посібників, друкованих матеріалів у пресі. Отже, слід звернути увагу на:
  • систематизацію та поширення власного досвіду роботи шляхом  активізації друку у педагогічній пресі та засобах масової інформації,
  • створення власних сайтів та блогів .

Діяльність вчителів була спрямована і на розвиток навчального потенціалу  учнів. Серед учнів основної школи кращими є:
із математики :


Даниленко А. (8 – Б)
Басовський  В.(8 – Б)
Лисак К.( 10 – Б)
Тарасенко  К.  ( 6 –Б)
Паюл  А. ( 6 – А)
Хоменко А.  ( 7 – А )
Биченко М. ( 8 – А)
Слободян В (8 – А)із інформатики :


Хоменко А (7 – А)
Пішняк  В ( 7 – Б)
Ніков Д ( 7 – Б)
Биченко М. ( 8 – А)
Слободян В. ( 8 – А)
Жулід  А (8  Б)
Миколенко А ( 8 – Б)
Богомол К  ( 9 – А)
Котлик  Д  ( 9 – А)
Теплюк А ( 10 – А)
Литвин Я. ( 10 – А)
Толмачова В ( 9 –А)
Власенко В. ( 9 –А)
Солодка А  ( 9 –Б)За результатами навчання учнів учителі мають відповідні показники рівнів навченості з предметів, які вони викладають.

Показники рівня навченості учнів математиці, інформатиці
у 2014 – 2015 навчальному році


Вчитель
Початковий  рівень
Середній рівень
Достатній рівень
Високий рівень
Якісний показник
СБ

%

%

%

%

%
Коблиця М.Г.
(інф.)

12

57

9

43

21

12

9
Афанасьєва С.В.
5
3
91
50
73
40

13

7
86
47
6,6
Галушка Л.П.
7
4%
64
37%
67
39%
34
20%
104
61%
7
Гуль
Л.М.
11
7%
61
41%
51
34%
27
18%
78
52%
6,8
Костенко Л.О. (інф.)


8
6%
72
54.2%
53
39.8%
125
93.9%
8.9
Субота
Б.О.


13
8%
102
62%
50
30%
152
92%
8,5

Як видно із таблиці – середній бал по предметах математика і інформатика знаходяться у межах від 6,6 до 9. Це цілком відповідає специфіці вивчення даних предметів і зумовлене як середнім рівнем розвитку дітей так і складністю дієвої навчальної  програми . Викликає занепокоєння кількість учнів, які мають початковий рівень навченості із математики. Учителям потрібно систематично здійснювати диференціацію та індивідуалізацію домашніх завдань,активно впроваджувати у практику роботи методику особистісно орієнтованого уроку, практикувати проведення тестових перевірок з використанням комп’ютера, активно впроваджувати у практику роботи інноваційні педагогічні технології для розвитку творчих здібностей гімназистів,спланувати чітку систему повторення вивченого матеріалу, впроваджуючи різні види контролю.
Виходячи із цього :
·          протягом І семестру 2015  -  2016  навчального року ліквідувати прогалини у знаннях учнів шляхом корекційної індивідуальної  роботи.
·          при викладанні математики у поточному навчальному році приділяти увагу формуванню в учнів основної школи:
- 5-6-х класів – навичок усного обчислення,  розв’язування текстових задач за допомогою арифметичного апарату, застосування одержаних знань та умінь до реальних ситуацій, характерних для повсякденного життя;
- 7-9-х класів з алгебри – алгоритмів розв’язування різних типів текстових (залежно від класу навчання) задач за допомогою рівнянь та їх систем, математичному моделюванню; навичок аналізу властивостей функцій, що вивчаються за програмою; побудові графіків та їх дослідженню, вмінь використовувати ці знання для розв’язування завдань прикладного характеру.

У 2015-2016 н.р. було проведено ДПА з математики у 9-х та 11 –х  класах. Підсумкова атестація з математики проводилася у формі  інтегрованої письмової роботи з алгебри і геометрії за завданнями,складеними вчителями. ДПА було проведено відповідно до наказу МОН України №112 від 21.04.2015  « Про порядок організованого закінчення 2014 – 2015навчального року та проведення державної  підсумкової атестації  учнів 4,9, 11 (12) класів загальноосвітніх навчальних закладів»  Оцінювання атестаційних робіт  учнів здійснювалося згідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи, завдання були складені відповідно до  методичних рекомендацій
Результати підсумкової атестації із математики  учнів 9-х та 11 – Б  класів подані в таблиці:

Результати ДПА із математики , 2014 – 2015 навчальний рік

Клас
ВР
ДР
СР
ПР
Показник
успішності
Якісний показник

Р
А
Р
А
Р
А
Р
А
Р
А
Р
А
9 - А
3
3
6
4
8
10
2
2
89%
89%
47%
37%
9 - Б
3
6
8
4
10
10
3
4
88%
83%
46%
42%
11 –А


3
3
1
1


100%
100%
75%
75%
11 – Б
5
5
6
6
2
2


100%
100%
84%
84%

Аналіз робіт дев’ятикласників показав, що учні помиляються при розв’язуванні задач на рух за допомогою систем рівнянь, задач на спільну роботу, квадратичних нерівностей, при розв’язуванні трикутників, знаходженні кута між векторами.
Вчителями  Галушкою Л.П. та Гуль Л.М.  сформовані в учнів 11-х класів навички виконання тестових завдань, запропонованих на ДПА, вміння раціонально розподілити час на виконання завдань. Але слід зазначити, що деякі одинадцятикласники помиляються в знаходження загального вигляду первісних, врахування ОДЗ при знаходженні розв’язків рівнянь
   
Учні11  класів , в цілому, успішно  склали  ДПА   і ЗНО із математики

Прізвище та ім’я  учня
Результати ДПА
Результати  ЗНО
1
Боряк   Тетяна
9
161
2
Загорулько   Віталій

118,5
3
Маліковський  Олександр
4
не склав
4
Нога Ігор

151
5
Темченко   Яна
9
167
6
Усенко Владислав
8
173
7
Барановська  Анастасія
9
161
8
Гришуніна  Марина
11
193
9
Йотка Ольга

127
10
Капустинська  Анжела
9
171
11
Кириченко  Владислав
8
183
12
Коробка  Олег
5
151
13
Мардакіна  Іванна
11
194
14
Мільніченко Лілія
11
198
15
Нижник  Даніель
7
173
16
Петренко  Юлія
9
193
17
Рябічіна  Юлія
11
195
18
Слива  Ірина

183
19
Товстопят Дмитро
5
165
20
Шевченко  Владислава
11
191

В основному,  випускники підтвердили свій рівень навченості  із математики,середній  бал вчителів  предметників   складає :  Гуль Л.М. – 128,4   ; Галушка Л.П. – 177 , проте загальний   середній бал  162,425 , що  значно   нижче від  середнього балу попередніх років . Робота із учнями, що мають середній бал навчальних досягнень, та їх батьками з метою попередження нездачі ЗНО – одне із завдань вчителів методичного об’єднання

Багато часу приділяється роботі з обдарованими дітьми і це дає свій позитивний результат. Учні школи систематично  під керівництвом вчителів беруть участь  у ІІ та ІІІ етапах  Всеукраїнських олімпіад , Міжнародних конкурсах « Кенгуру» та «Бобер», де займають призові місця    
 

ІІ етап Всеукраїнської олімпіади із математики
2014 – 2015 навчальний рік


п/п
Прізвище та ім’я учня
Клас
Місце
Учитель
1.
Борис Ірина
6
ІІІ місце
Афанасьєва С.В.
2.
Ізюменко Анастасія
7
ІІІ місце
Афанасьєва С.В.
3.
Самченко Владислав
7
ІІІ місце
Афанасьєва С.В.
4.
Богомол Катерина
9
ІІ місце
Гуль Л.М.
5.
Видриган Владислав
9
ІІІ місце
Гуль Л.М.
6.
Котюк Любов
10
І місце
Галушка Л.П
7.
Шаблій Анна
10
ІІ місце
Галушка Л.П
8.
Мільніченко Лілія
11
І місце
Галушка Л.П
9.
Рябічіна Юлія
11
ІІ місце
Галушка Л.П
10.
Шевченко Владислава
11
ІІІ місце
Галушка Л.П


Порівняльна діаграма участі учнів у ІІ етапі із математики у 2013 – 2014 та 2014 – 2015 навчальних роках

Як видно із діаграми, зросла кількість  І і ІІ призових місць , зменшилася кількість ІІІ .
ІІ етап Всеукраїнської олімпіади із інформатики 
2014 – 2015 навчальний рік

п/п
Прізвище та ім’я учня
Клас
Місце
Учитель
1
Решітник Іван
9
ІІ місце
Костенко Л.О.
2.
Видриган Владислав
9
ІІІ місце
Костенко Л.О.
3.
Лисак Катерина
10
ІІ місце
Коблиця М.Г.
4.
Котюк Любов
10
І місце
Коблиця М.Г.
5.
Гришуніна Марина
11
ІІІ місце
Костенко Л.О.
6.
Мільніченко Лілія
11
ІІ місце
Коблиця М.Г.
7.
Шевченко Владислава
11
І місце
Коблиця М.Г.


Порівняльна діаграма кількості призових місць із інформатики за 2012 – 2013 і 2013 – 2014 навчальні роки

Учителі інформатики значно покращили результати -  порівняно із минулим роком зросла кількість ІІ і ІІІ  призових місць.

ІІ етап Всеукраїнської олімпіади із інформаційних технологій   
п/п
Прізвище та ім’я учня
Клас
Місце
Учитель
1
Гришуніна Марина
11
І місце
Костенко Л.О.
2
Юрченко Руслана
10
І місце
Костенко Л.О.
3
Васюхно Діана
10
ІІ місце
Коблиця М.Г.
4
Мардакіна Іванна
11
ІІ місце
Костенко Л.О.
5
Осіпов Василь
10
ІІ місце
Коблиця М.Г.
6
Шевченко Владислава
11
ІІ місце
Коблиця М.Г.
7
Борис Олександр
10
ІІІ місце
Коблиця М.Г.
8
Демєнтьєва Аліна
10
ІІІ місце
Костенко Л.О.
9
Косач Анастасія
10
ІІІ місце
Костенко Л.О.

Порівняльна діаграма кількості призових місць із інформаційних технологій  за 2013 – 2014 і 2014 – 2015 навчальні роки
     
В порівнянні із минулим роком ,  показники значно гірші, тому учителям інформатики слід активізувати роботу в даному напрямку.

ІІІ етап Всеукраїнської олімпіади  із інформаційних  технологій
2014 – 2015 навчальний рік

п/п
Прізвище та ім’я учня
Клас
Місце
Учитель
1
Гришуніна Марина
11-Б
ІІ
Костенко Л.О.

Викликає занепокоєння  неналежне залучення дітей до   роботи  в МАН. В 2014 – 2015 навчальному році   наукову роботу писала лише  одна учениця. 

Районний конкурс захист робіт МАН 2014 – 2015 н.р.
Прізвище керівника наукової роботи
Прізвище учня
Клас
Назва роботи
Результат
Костенко Л.О.
Васюхно Діана
10- Б
Нестандартні графіки і діаграми у середовищі табличного процесора Microsoft Excel та їх застосування
І м

Обласний конкурс МАН
2014 -2015 навчального року

Прізвище керівника наукової роботи
Прізвище учня
Клас
Назва роботи
Результат
Костенко Л. О.
Васюхно Діана
10- Б
Нестандартні графіки і діаграми у середовищі табличного процесора Microsoft Excel та їх застосування
ІІ


Рік у рік зростає кількість учасників міжнародних конкурсів «Кенгуру» та « Бобер» - що є свідченням зацікавленості дітей та роботи учителів в даному напрямку.  У 2014 – 2015  навчальному році  у Міжнародному математичному конкурсі  « Кенгуру» брали участь123 учні : відмінний результат отримали 6, а добрий - 26 ;
у міжнародному конкурсі « Бобер» - 42  учні, серед них відмінний  сертифікат отримали 6 учнів , добрий  - 18 .

Активно проводиться позакласна робота з предметів, зокрема, предметні тижні.   З метою підвищення якості природничо-математичної освіти та посилення позитивної мотивації навчання у 2014 – 2015 навчальному році була проведена згідно плану роботи школи декада математики
Назва заходу
Дата
Клас
Відповідальні
1
Виставка буклетів  на тему
«Математика – цариця всіх наук »
12.03.2015
5 - 11
Афанасьєва С.В. Галушка Л.П.
Гуль  Л.М.
2
Тематичні інформаційні хвилинки для учнів 3 – 4 класів « Цікаві факти із історії математики»
13.03.2015
17.03.2015
10

Галушка Л.П.
3
Виховний захід для учнів 5 класів «Математична естафета »
13.03.2015
5
Гуль  Л.М.
4
Інформаційна  перерва для учнів 5 – 6 класів « Нобелівська премія для математиків»
16.03.2015
5 - 6
Гуль Л.М.
Галушка Л.П.
5
Математичний турнір для учнів 8 класів  «Академія математичних наук »
18.03.2015
8
Афанасьєва С.В. Галушка Л.П.

6
Виховний захід  для учнів 7 класів «Математична карусель»
19.03.2015
7
Афанасьєва С.В.
7
Конкурс презентацій                       « Математика на уроках і не тільки …»
20.03.2015
8-11
Афанасьєва С.В. Галушка Л.П.
Гуль  Л.М.
8
Виховний захід для учнів 10 класів
«Видатні жінки математики »
20.03.2015
10 – 11
 Галушка Л.П.

На жаль , не були проведені математичний турнір для учнів 8 класів  «Академія математичних наук », виховний захід  для учнів 7 класів «Математична карусель»

Навчальні екскурсії та навчальна практика є обов'язковими та необхідними складовими навчально-виховного процесу. Вони передбачають створення умов для наближення змісту навчальних предметів до реального життя, спостереження та дослідження учнями явищ природи і процесів життєдіяльності суспільства, розширення світогляду школярів, формування в них життєво необхідних компетенцій, посилення практичної та професійно-орієнтаційної спрямованості навчально-виховного процесу. Розуміючи це, учителі методичного об’єднання під час практики провели :
Субота Б.О.
·        Мій клас найкращий – створення презентацій  (5 – Б) 
·        Досягнення  ІКТ  (6 класи) 
·        Створення мультфільму (8 – Б)
·        Створення   газети  Соняшник (10 – А) 
Костенко Л.О.
·        створення віртуального 3D  туру по школі (10- Б)
·        створення   газети  Соняшник ( 10 – А) 
Афанасьєва С.В.
·        Задачі на рух в екзаменаційних завданнях( 8 – А)
·        Виконання вправ на дії із звичайними дробами з використанням ІКТ
 Гуль Л.М. ( 7 класи)
·        Екскурсія в Приватбанк ( 5 класи)
Галушка Л.П. :
·        Задачі на рух в екзаменаційних завданнях( 8 – Б )

Проаналізувавши роботу методоб’єднання, визначаємо такі проблеми:
-         пасивність вчителів до  публікацій методичних розробок у фахових виданнях;
-         відсутність результативності участі учнів в обласних олімпіадах;
-         підвищення початкового рівня  навченості ;

Виходячи з аналізу роботи методичного об’єднання за 2014-2015 навчальний рік, у 2015-2016 н.р. учителі математики і інформатики ставлять перед собою наступні завдання:
·        вивчати директивні документи уряду про школу;
·        сприяти оволодінню учнями мовою математики в усній та письмовій формі, системою математичних знань, навичок і умінь, потрібних для майбутньої професійної діяльності, достатніх для успішного оволодіння іншими освітніми галузями знань;
·        розвивати інтерес учнів до науково-дослідницької роботи та залучати до участі в інтелектуальних конкурсах, турнірах, Всеукраїнських олімпіадах;
·        протягом року проводити  підготовку учнів до моніторингових досліджень якості знань з математики та інформатики;
·        Особливу увагу приділяти:
– диференційованому навчанню та індивідуальній роботі з учнями;
– використанню нових інформаційних технологій, мультимедійних засобів навчання у поєднанні з традиційними;
– створенню банку  тестів за допомогою програм для тестування;
 – проведенню на більш високому рівні роботи зі здібними і обдарованими дітьми, які мають інтерес до предмета.
·        забезпечити використання матеріалів програми і результатів ЗНО–2015 з математики для підготовки до тестування майбутніх випускників.
·        систематизувати та поширити  власний досвід роботи шляхом  активізації друку у педагогічній пресі та засобах масової інформації,
·        створення власних сайтів та блогів
·     протягом І семестру 2015  -  2016  навчального року ліквідувати прогалини у знаннях учнів шляхом корекційної індивідуальної  роботи.
·        зміцнювати фізичне та психологічне здоров’я учнів, запроваджувати здоровязберігаючі технології освітнього процесу.
·        забезпечувати умови для безперервного зростання рівня педагогічної майстерності вчителів,брати участь у конкурсах професійної майстерності, продовжувати самоосвіту педагогів;ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОГО ОБЄДНАННЯ
ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ
НА 2015 - 2016 Н.Р.


·        вивчати директивні документи уряду про школу;
·        сприяти оволодінню учнями мовою математики в усній та письмовій формі, системою математичних знань, навичок і умінь, потрібних для майбутньої професійної діяльності, достатніх для успішного оволодіння іншими освітніми галузями знань;
·        розвивати інтерес учнів до науково-дослідницької роботи та залучати до участі в інтелектуальних конкурсах, турнірах, Всеукраїнських олімпіадах;
·        протягом року проводити  підготовку учнів до моніторингових досліджень якості знань з математики та інформатики;
·        Особливу увагу приділяти:
– диференційованому навчанню та індивідуальній роботі з учнями;
– використанню нових інформаційних технологій, мультимедійних засобів навчання у поєднанні з традиційними;
– створенню банку  тестів за допомогою програм для тестування;
 – проведенню на більш високому рівні роботи зі здібними і обдарованими дітьми, які мають інтерес до предмета.
·        забезпечити використання матеріалів програми і результатів ЗНО–2015 з математики для підготовки до тестування майбутніх випускників.
·        систематизувати та поширити  власний досвід роботи шляхом  активізації друку у педагогічній пресі та засобах масової інформації,
·        створення власних сайтів та блогів
·     протягом І семестру 2015  -  2016  навчального року ліквідувати прогалини у знаннях учнів шляхом корекційної індивідуальної  роботи.
·        зміцнювати фізичне та психологічне здоров’я учнів, запроваджувати здоровязберігаючі технології освітнього процесу.
·        забезпечувати умови для безперервного зростання рівня педагогічної майстерності вчителів,брати участь у конкурсах професійної майстерності, продовжувати самоосвіту педагогів


ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ
МЕТОДИЧНОГО ОБЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ
НА 2015-2016 Н.Р.

Засідання №1 ( серпень)
1.     Звіт про роботу МО за 2014 – 2015 навчальний рік . Обговорення та затвердження плану роботи ШМО на 2014 – 2015 н.р.
2.     Аналіз результатів державної підсумкової атестації з математики  і учнів 9 і 11 класів, ЗНО з математики ; вироблення методичних рекомендацій.
3.     Методичні рекомендації МОН, ПОІППО та РВО щодо викладання математики і інформатики у 2015 – 2016 навчальному році.
4.     Визначення напрямків роботи по вивченню проблеми.
5.     Розподіл доручень між членами МО. Обговорення та розподіл доручень по підготовці до педагогічних рад.
6.     Календарне планування на І семестр. Робота з навчальними програмами, знайомство з переліком основних та допоміжних підручників та посібників з математики, інформатики.
7.     Узгодження проведення контрольних робіт.
8.     Планування декади інформатики, розподіл доручень щодо участі в районному заході - XIV педагогічні читання «Науково-педагогічна спадщина М.Остроградського і сучасні проблеми освіти»
Засідання №2 ( кінець жовтня)
1.     Про чергову атестацію вчителів
2.     Складання плану взаємовідвідування  уроків вчителями МО.
3.     Підготовка конспектів уроків, дидактичних матеріалів до публікації та районного  конкурсу  на кращу  методичну  розробку
4.     Планування роботи з обдарованими дітьми: підготовка до олімпіад, затвердження тематики робіт МАН.
5.     Складання плану підготовки учнів випускних класів до ДПА та ЗНО.
6.     Про підготовку учнів до конкурсів « Кенгуру» і  « Бобер»
7.     Про  використання  програми «MyTest»  на   різних етапах уроку
8.     Доповіді:
Галушка Л.П. « Інструментальні середовища та програми   тренажери на уроках   математики  - засіб ефективності навчального процесу»
Афанасьєва С.В.  «Система тестів як один з найважливіших засобів активізації розумової діяльності учнів і розвитку їхніх творчих здібностей»   
Засідання №3 ( грудень)
1.     Аналіз роботи творчих груп, знайомство з матеріалами, які представлені для публікації.
2.     Презентація творчих доробок учителів МО, тестів та дидактичних матеріалів
3.     Аналіз  результатів  ІІ   етапу Всеукраїнських   олімпіад  із математики та інформатики
4.     Про підсумки   корекційної  роботи  із учнями .
5.     Календарне планування на 2 семестр.
6.     Доповіді :
Субота Б.О. – «Про підвищення якості знань на основі впровадження на уроці інтерактивних технологій навчання »
Гуль Л.М. –  «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики в рамках  нового стандарту  освіти »
Засідання №4 ( березень)
1.     Підсумки участі учнів  в олімпіадах, МАН.
2.     Обговорення матеріалів вчителів, що атестуються.
3.     Вироблення рекомендацій атестаційній комісії.
4.     Аналіз роботи творчих груп.
5.     Підготовка учнів до ДПА та ЗНО. Затвердження варіантів екзаменаційних завдань
6.     Доповіді:
Коблиця М.Г. – «Методи підготовки учнів до олімпіад»
Костенко Л.О. – «Створення та використання мультимедійних презентацій як засіб розвитку мислення учнів»
Засідання  №5  ( початок травня)
1.     Аналіз роботи  МО за 2013 – 2014 н. р.
2.     Вироблення рекомендацій до річного  плану на 2014 – 2015 н.р.
3.     Ознайомлення із перспективним навантаженням вчителів.


РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ
ЧЛЕНІВ  МЕТОДИЧНОГО ОБЄДНАННЯ
ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ
У МЕТОДИЧНІЙ РОБОТІ
У 2014 - 2015 Н.Р.
Доповіді на засіданні МО :
·                        « Використання на уроках нетрадиційних, нестандартних підходів для організації творчої діяльності учнів»   / Коблиця М.Г./
·                        «Використання ІКТ та інтернету для розвитку пізнавальних інтересів учнів»  / Костенко Л.О./
·                        «Сучасні педтехнології як засіб виконанання Нового стандарту математичної   освіти»   / Галушка Л.П./
·                        «Формування обчислювальних навичок»  / Афанасьєва С.В./
·                        « Шляхи формування математичної компетентності учнів»  / Галушка Л.П./  
·                        «Розвиток творчих здібностей в позаурочний час» / Коблиця М.Г./
·                        «Метод проектів – шлях до творчості учителя і учня» / Костенко Л.О. /
Виступи на педагогічних радах :
·        «Результати  ДПА та ЗНО»   / Коблиця М.Г. /
·        «Роль трудового навчання і виховання у формуванні підготовленої до життя, технічно і технологічно освіченої особистості»  /Коблиця М.Г./
·        « Підготовка до ДПА» / Гуль Л.М./
Районні, обласні , Всеукраїнські  заходи :
ПІП вчителя
Районний захід
Діяльність вчителя
Коблиця
Марина   Георгіївна
Районний семінар ЗДНВР « Можливості програми  Microsoft в адмініструванні ЗНЗ»

Виступ
Майстер – клас
Костенко
Людмила Олексіївна
Районне МО вчителів інформатики «Google-технології в навчанні»

Виступ

Майстер-клас «Основні теги мови HTML»


Обласний науково-практичний семінар «Самоосвіта вчителя інформатики як необхідна умова професійної діяльності»

Галушка
Лариса Павлівна

ХІ  Всеукраїнський конкурс  «Вчитель-новатор»

Афанасєва
Світлана Валеріївна

Районний конкурс на кращу методичну розроброку

Немає коментарів: