Методична скринька

Критерії   оцінювання  навчальних досягнень учнів 


Методичні  рекомендації  ПОІПОПО щодо викладання  математики в 2016 - 2017 н.р.

Методична папка  вчителя 2016 - 2017 навчальний рік 

титульна сторінка
програмове забезпечення  викладання  предмету
науково  методичні  теми 
навчальний календар вчителя 
розклад дзвінків 
розклад уроків
розташування  класів
методичні рекомендації  щодо  викладання  математики 2016 - 2017 нр
орієнтована кількість контрольних робіт 
критерії навчальних  досягнень учнів
календарне планування _ математика 5 клас _ 2016 - 2017 нр
календарне планування _ математика 6 клас _ 2016 - 2017 нр
календарне планування _ алгебра і початки аналізу _10 клас ( проф)_ 2016-2017
методичні рекомендації  щодо ведення  журналу, орфографічного режиму  

Презентація до виступу на занятті методичної студії Зональної школи новаторства

http://www.slideshare.net/ssuser6be7bf/ss-55040842


Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5-11 класах


27.12.2000                                                                  № 1/9—529


Міністерству освіти і науки Автоном­ної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних. Київської і Се­вастопольської міських державних адмі­ністрацій, керівникам навчальних за­кладів системи загальної середньої освіти


Зміни у підходах до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти спонукають пере­глянути вимоги до виконання письмових робіт та перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін.
1. Види письмових робіт.
Основними видами класних і домашніх письмових робіт з природничо-математичних дисциплін є:
розв'язування задач і вправ з математики, фізики, хімії, біології, географії;
оформлення результатів виконання лабораторних, практич­них робіт (відповідно до навчальних програм);
складання таблиць, схем, написання рефератів тощо;
записи результатів спостережень за природними явищами що здійснюються у процесі вивчення природознавства, біології географії, фізики;
самостійні та контрольні роботи.
2.Кількість тематичних контрольних робіт
2.1 Враховуючи можливості вчителя впродовж вивчення теми, виявляти рівень засвоєння програмового матеріалу за­собами навчальних письмових робіт і усних відповідей учнів, доцільно проводити таку кількість тематичних контрольних робіт з математики:
Предмети

Кількість тематичних письмових (контрольних) робіт на рік

5 кл.

6 кл.

7 кл.

8 кл.

9 кл.

10 кл.

11 кл.

Математика

13

13Алгебра

9

8

8

7

6

Геометрія

5

7

5

6

8


2.2. Тематичне оцінювання з фізики, хімії, біології, гео­графії проводиться у різних формах по завершенню вивчення навчальної теми або її частин, згідно з переліком тем для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів. При цьому одна письмова тематична контрольна робота на семестр є обов'язковою.
2.3. Для запобігання перевантаження учнів час прове­дення тематичних (контрольних) робіт визначається загальношкільним графіком, складеним заступником директора на­вчального закладу за погодженням із вчителями.
Впродовж одного робочого дня учні можуть виконувати письмову тематичну (контрольну) роботу тільки з однієї дисципліни, а протягом тижня — не більше ніж з трьох. Під час планування тематичних робіт у кожному класі не­обхідно передбачити їх рівномірний розподіл протягом усього семестру, не допускаючи накопичення письмових (контрольних) робіт наприкінці семестру, навчального року.
3. Кількість і призначення учнівських зошитів
Для виконання усіх видів письмових робіт потрібно мати таку кількість зошитів:
з математики:
5—6-класи — два зошити;
7—9-класи — два зошити з алгебри і один геометрії;
10—11-класи — один зошит з алгебри та початків аналізу і один — для інших видів письмових робіт;
з природознавства, біології та географії — по одному робочому зошиту для виконання лабораторних, практичних робіт та інших видів робіт;
з фізики та хімії — по два зошити; один для класних і домашніх робіт, другий — для лабораторних і практичних робіт, практикуму (останній зберігається у кабінеті протягом року);
для контрольного тематичного оцінювання з усіх дис­циплін передбачаються окремі зошити чи аркуші, які збері­гаються протягом навчального року в загальноосвітньому навчальному закладі.
4. Порядок перевірки письмових робіт
4.1. Зошити, в яких виконуються навчальні класні і домашні роботи, перевіряються:
у 5—6-х класах — з математики — один раз на тиждень;
у 7—9-х класах з алгебри та геометрії — один раз на два тижні;
у 10—11-х класах з математики — двічі на місяць.
4.2. Оцінка за ведення зошитів з математики вистав­ляється в класний журнал наприкінці вивчення кожної теми.
4.3. Оцінка за ведення зошитів з фізики, хімії, біології та географії не виставляється.
Заступник міністра                                            В.О.Огнев'юк

Орфографічний   режим  у школі      ОРФОГРАФІЧНИЙ РЕЖИМ У ШКОЛІ, або єдиний мовний режим — сукупність єдиних організаційних і методичних вимог, виконання яких учителями та учнями сприяє зміцненню й розвитку навичок грамотного письма й культури мови школярів.
     1.1. Записи  в  зошиті  виконують  кульковою  ручкою  з синім чорнилом чи його відтінками (для  оформлення  таблиць,  схем  тощо використовують простий олівець).
      1.2. Між  класною  й  домашньою роботою пропускають чотири клітинки.
     1.3. Дату   класної чи  домашньої   роботи  з математики у 5 - 9 класах записують  так:  у  першому  рядку  дату записують  словами,  а в другому - вид роботи (класна,  домашня чи контрольна), наприклад:
Перше жовтня
Класна робота
     у 10   -   12   класах   у  робочих  зошитах  із  математики - інше оформлення: на полі зазначають дату цифрами.
     У зошитах  для  контрольних  робіт  в усіх класах записується лише дата й тема, у межах якої виконується контрольна робота:
Перше жовтня
Взаємне розташування прямих на площині
     1.4. Після  заголовків,  назв  видів  робіт,  підпису  зошита крапку не ставлять.
     1.5. Зразок підпису зошита:
Зошит
для робіт з математики (алгебри, алгебри і початків аналізу, геометрії)
учня 8-А класу
ЗШ N 24 м. Полтави
Семенко Олега

Зошит
для контрольних робіт
з математики (алгебри, алгебри і початків аналізу, геометрії)
учениці 10-А класу
Полтавського НВК № 16
Хоролець Ірини
2. Порядок ведення класного журналу
      Класний журнал  – це обов’язковий документ загальноосвітнього навчального закладу,  в якому фіксуються результати навчальних досягнень учнів, відвідування ними занять,  стан виконання навчальних програм тощо.
     Ведення журналу здійснюється  класним керівником та вчителями. Вони  несуть особисту відповідальність за  своєчасність, стан та достовірність записів.
      Записи в журналі ведуться державною мовою.
      Записи проводяться чорнилами (пастою)  одного (чорного або синього) кольору, чітко й охайно. На сторінках журналу не допускаються будь-які виправлення. У разі помилкового або неправильного запису поряд робиться правильний, який засвідчується підписом керівника навчального закладу та скріплюється печаткою.
     Відсутність учня (учениці) на уроці позначається  літерою н.
     Дата проведення занять записується дробом, чисельник якого є датою, а знаменник – місяцем поточного року. Наприклад, 04/09 означає, що заняття проведено четвертого вересня.
     У разі проведення здвоєних  уроків (у тому числі семінарських занять)  дата і тема  кожного уроку (семінару)   записуються окремо.
     Усі записи щодо оцінювання різних видів діяльності та контролю роблять у формі називного відмінка: «зошит», а не «за зошит»; «І семестр», а не «за І семестр»; «практична робота», а не «за практичну роботу» тощо.
     Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-бальною системою (шкалою)  і його результати позначаються  цифрами від 1 до 12.  Критерії оцінювання навчальних досягнень реалізуються в нормах оцінок, які встановлюють чітке співвідношення між вимогами до знань, умінь і навичок та показником оцінки в балах.
     У разі не атестації учня робиться відповідний запис: н/а (не атестований(а)).
     У графі «Зміст уроку» відповідно до календарного планування стисло записується тема уроку, контрольної, практичної, лабораторної роботи тощо.
     У графі «Завдання додому» стисло записується його зміст (прочитати, вивчити напам’ять, повторити тощо), параграфи (сторінки) підручника, номери завдань, вправ тощо.
     У випадку відсутності вчителя  педагогічний працівник, який його заміняє, у графі «завдання додому» після запису домашнього завдання записує  «заміна», прізвище,  ініціали та засвідчує запис  власним підписом.
     У розділі III журналу «Облік проведення навчальних екскурсій та практики» вчителем записується дата і зміст проведення навчальних екскурсій, навчальної практики, що проводяться у терміни, визначені  Міністерством освіти і науки України на ці види навчальної діяльності.
    Поруч із тематикою екскурсії вказується в дужках відповідна кількість годин її проведення.
     Перевірка  керівником (заступником керівника) навчального закладу стану ведення журналу здійснюється протягом навчального року не менше 4 разів.
     У розділі VIII «Зауваження до ведення журналу» керівник загальноосвітнього навчального закладу, його заступник та особи,  уповноважені відповідними органами управління освітою, які  мають право здійснювати контроль за діяльністю навчального закладу, записують зауваження до ведення журналу із зазначенням дати перевірки, та у разі необхідності, -  термін усунення зауважень. Учитель ставить підпис та дату  про ознайомлення із зауваженнями та, за необхідності, - відмітку про усунення недоліків.
3. Виставлення оцінок до класного журналу
     Поточна оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання учня (учениці).   
     Тематична оцінка  виставляється до класного журналу в колонку з надписом  Тематична   без дати.
     При виставленні тематичної оцінки  враховуються  всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації  при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається.
     Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я)  на уроках протягом вивчення теми, не виконав(ла) вимоги навчальної програми, у колонку з надписом Тематична  виставляється н/а (не атестований(а)).  
     Тематична оцінка не підлягає коригуванню.  
     Семестрова оцінка виставляється без дати до класного журналу в колонку з надписом  І семестр, ІІ семестр. Семестрове  оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому  мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність  змісту тощо.
    Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок і має бути наближеним до середнього арифметичного від суми балів тематичного оцінювання знань.
     Отже, за І семестр, наприклад, у 9 класі з кількістю 2 годин на тиждень, семестровий бал виводять на основі трьох тематичних. При цьому слід враховувати динаміку особистих навчальних досягнень учнів з предмета, важливість теми (тривалість її вивчення, складність змісту, ступінь узагальнення матеріалу тощо), але завжди на користь учня.
     Наприклад, за відсутності однієї тематичної оцінки (учень був не атестований  (н\а) з поважної причини) семестровий бал має виставлятися на підставі наявних тематичних оцінок на користь дитини, з урахуванням самостійного засвоєння нею матеріалу попередньої теми, за яку виставлено «н/а».
     Якщо учень з поважної причини був відсутній на шкільних заняттях більше половини навчального часу в семестрі і має лише 1 тематичну оцінку або не має тематичних оцінок взагалі, такий учень не може бути атестований за семестр. Напроти прізвища такого учня в колонці І семестр   має стояти запис – не атестований(а) – (н\а). Семестрова оцінка може підлягати коригуванню.
     Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом семестру, у відповідну клітинку замість оцінки за І семестр чи ІІ семестр  виставляється  н/а (не атестований(а)).
     Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Скоригована семестрова оцінка  виставляється без дати у колонку з надписом Скоригована поруч із колонкою І семестр або ІІ семестр. Колонки для виставлення скоригованих оцінок  відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати.
     У триденний термін після виставлення семестрової оцінки батьки (особи, які їх замінюють) учнів (вихованців), які виявили бажання підвищити результати семестрового оцінювання або з певних причин не були атестовані, звертаються до керівника загальноосвітнього навчального закладу із заявою про проведення відповідного оцінювання, у якій мотивують причину та необхідність його проведення.
     Наказом керівника загальноосвітнього навчального закладу створюється комісія у складі голови (керівник навчального закладу або його заступник) та членів комісії: голови методичного об’єднання, вчителя, який викладає предмет у цьому класі, а також затверджується графік проведення оцінювання. Коригування семестрового оцінювання проводиться не пізніше п’яти днів після подання заяви. У разі хвороби учня (учениці) чи інших поважних причин термін може бути подовжено.
     Члени комісії готують завдання, що погоджуються на засіданні шкільного методичного об’єднання і затверджуються керівником навчального закладу. Завдання мають охоплювати зміст усіх тем, що вивчалися протягом семестру. Оцінювання проводиться у письмовій формі. Письмові роботи зберігаються протягом року.
     На голову комісії покладається відповідальність за об'єктивність оцінювання та дотримання порядку його проведення. Комісія приймає рішення щодо його результатів та складає протокол. Рішення цієї комісії є остаточним, при цьому скоригована семестрова оцінка не може бути нижчою за семестрову.
     У разі, якщо учневі не вдалося підвищити результати, запис у колонку Скоригована не робиться.
     За результатами оцінювання видається відповідний наказ керівника навчального закладу. Скоригована семестрова оцінка за І семестр виставляється до початку ІІ семестру, за підсумками ІІ семестру – не пізніше 10 червня поточного навчального року.
     Підвищення семестрової оцінки учнями:
-         9-х класів - не дає їм права на отримання свідоцтва з відзнакою;
-         10-11(12)-х класів -  не дає їм права бути претендентами на нагородження золотою „За особливі успіхи у навчанні” та срібною „За успіхи у навчанні” медалями.
     Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом Річна без  зазначення дати  не раніше, ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр.
     Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок.
     У випадку неатестації учня (учениці) за підсумками двох семестрів у колонку Річна робиться запис н/а (не атестований(а)).
     Річна оцінка коригуванню не підлягає.
     Виставлення оцінки з державної підсумкової атестації здійснюється у колону з надписом ДПА  без зазначення дати.  .
     Учням, які не  пройшли державну  підсумкову атестацію,  у колонку з надписом ДПА робиться запис н/а (не атестований(а)).ОРІЄНТОВНА КІЛЬКІСТЬ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
2015 - 2016 навчальний рік 5 клас    Математика

 (4 год на тиждень)
№ теми

Назва теми
Кількість годин
Кількість контрольних робіт

1
Натуральні числа. Геометричні фігури і величини.
64
діагностична + 5
2
Дробові числа
64
4

3
Повторення та систематизація навчального матеріалу
12
1

Разом
140
11

* Час відведений на виконання контрольних робіт може варіюватися від 15 до 40 хвилин залежно від теми.

6 клас  Математика  (4 год на тиждень;)
№ теми

Назва теми
Кількість годин
Кількість контрольних робіт
1
Подільність чисел
10
діагностична + 1
2
Звичайні дроби
30
3
3
Відношення і пропорції
24
2
4
Раціональні числа та дії над ними
64
5

5
Повторення та систематизація навчального матеріалу
12
1

Разом
140
13


7 клас  Алгебра
(2 год на тиждень)
№ теми

Назва теми
Кількість годин
Кількість контр.робіт
1
Повторення
2
діагностична
2
Цілі вирази
43
4
3
Функції
9
1
4
Лінійні рівняння  та їх системи
13
1

5
Повторення та систематизація навчального матеріалу
3


Разом
70
7

Геометрія
(2 год на тиждень)
№ теми

Назва теми
Кількість годин
Кількість контрольних робіт

1
Елементарні геометричні  фігури та їх властивості
8
1
2
Взаємне розміщення прямих на площині
18
1
3
Трикутники. Ознаки рівності трикутників
25
2
4
Коло і круг.
13
1

5
Повторення та систематизація навчального матеріалу
6
1

Разом
70
6

8 клас  Алгебра (2 год на тиждень;  у І сем. – 32 год, у ІІ сем. – 38 год)
№ теми

Назва теми
Кількість годин
Кількість контрольних робіт
1
Раціональні вирази
32
діагностична + 2
2
Квадратні корені. Дійсні числа.
14
1
3
Квадратні рівняння
18
1

4
Повторення та систематизація навчального матеріалу
6
1

Разом
70
6

Геометрія (2 год на тиждень;  у І сем. – 32 год, у ІІ сем. – 38 год)
№ теми

Назва теми
Кількість годин
Кількість контрольних робіт
1
Чотирикутники
24
діагност + 2
2
Подібність трикутників.
14
2
3
Многокутники. Площі многокутників.
10
1
4
Розв’язування прямокутних трикутників.
14
1
   5
Повторення та систематик. навч.. матеріалу.
8
1

Разом
70
8

8 клас    Алгебра   (поглиблене вивчення, 5 год на тиждень)
№ теми

Назва теми
Кількість годин
Кількість контрольних робіт

1
Повторення і систематизація навчального матеріалу

10

діагностична
2
Множини й операції над ними
10
1
3
Раціональні вирази
40
2
4
Нерівності
20
1
5
Квадратні корені. Дійсні числа
20
1
6
Квадратні рівняння
33
2
7
Подільність чисел
28
1
   8
Повторення та систематиз. навч. матеріалу
14
1

Разом
175
10
Геометрія  (поглиблене вивчення, 3 год на тиждень)
№ теми

Назва теми
Кількість годин
Кількість контрольних робіт
1
Повторення
6
 діагностична
2
Многокутники
17
1
3
Вписані та описані многокутники
16
1
4
Подібність трикутників
25
1
5
Розв’язування прямокутних трикутників
15
1
6
Многокутники. Площі многокутників
16
1
  7
Повторення та систематизація навчального матеріалу
10
1

Разом
105
7
9 клас  Алгебра (2 год на тиждень;  )
№ теми

Назва теми
Кількість годин
Кількість контрольних робіт
1
Нерівності
16
діагност + 2
2
Квадратична функція
22
2
3
Елементи прикладної математики
10
1
4
Числові послідовності
12
1

5
Повторення та систематизація навчального матеріалу
10
1

Разом
70
8

9 клас Геометрія (2 год на тиждень)
№ теми

Назва теми
Кількість годин
Кількість контрольних робіт
1
Розв’язування трикутників
16
діагност. + 2
2
Правильні многокутники
6
1
3
Декартові координати на площині
10
1
4
Геометричні перетворення
10
1
5
Вектори на площині
10
1
6
Початкові відомості зі стереометрії
8
1

7
Повторення та систематизація навчального матеріалу.
10
1

Разом
70
9

9 клас Алгебра  (поглиблене вивчення, 5 год на тиждень
№ теми

Назва теми
Кількість годин
Кількість контр. робіт
1
Повторення та системат. навч матеріалу
10
діагностична
2
Доведення нерівностей
15
1
3
Квадратична функція
45
3
4
Системи рівнянь і нерівностей
33
2
5
Елементи прикладної математики
25
2
6
Послідовності
32
2

7
Повторення та систематизація навчального матеріалу
15
1

Разом
175
12

9 клас Геометрія   ( поглиблене вивчення, 3 год на тиждень)
№ теми

Назва теми
Кількість годин
Кількість контр. робіт

1
Повторення та систематизація навчального матеріалу
6
діагностична
2
Розв’язування трикутників
16
2
3
Правильні многокутники
8
1
4
Декартові координати на площині
18
2
5
Вектори на площині
19
2
6
Геометричні перетворення
20
2
7
Початкові відомості зі стереометрії
8
1

8
Повторення та систематизація навчального матеріалу
10
1

Разом
105
       12

10 клас  (рівень стандарту)
Програма рівню стандарту передбачає як сумісне, так і роздільне вивчення геометрії та алгебри і початків аналізу. У разі сумісного вивчення алгебри і початків аналізу та геометрії у 10-му класі розподіл навчального часу на вивчення окремих тем та орієнтовна кількість контрольних робіт можуть бути такими:
Математика  (3 год на тиждень)
теми
Назва теми
Кількість
годин
Кількість контрольних робіт
1
Вступ
2
діагностична
2
 Функції, їхні властивості і графіки
22
1
3
 Паралельність прямих і площин у просторі
22
1
4
Тригонометричні функції
26
1

5
Перпендикулярність прямих і площин у просторі
22
1
6
 Резерв часу і повторення
9
1

Разом:
105
6

У разі роздільного вивчення алгебри і початків аналізу та геометрії у 10-му класі доцільно розглядати теми у тому самому обсязі.
Орієнтовний тематичний план  роздільного вивчення алгебри і початків аналізу і геометрії може бути таким:
Алгебра та початки аналізу
(1 год на тиждень у I семестрі, 2 год на тиждень  у II семестрі)
теми

Назва теми
Кількість
годин
Кількість контрольних робіт
1
Вступ
1
діагностична
2
 Функції, їхні властивості і графіки
22
1
3
Тригонометричні функції
26
1
4
 Резерв часу і повторення
5
1

Разом:
54
4

Геометрія  (2 год на тиждень у I семестр., 1 год на тиждень у IІ семестрі)

теми

Назва теми
Кількість
годин
Кількість контрольних робіт
1
Вступ
1
-
2
 Паралельність прямих і площин у просторі
22
1

3
Перпендикулярність прямих і площин у просторі
22
1
4
 Резерв часу і повторення
6
1

Разом:
51
3

10 клас Алгебра і початки аналізу
(академічний рівень, 2 години на тиждень)
№ теми
Назва теми
Кількість
годин
Кількість контр. робіт
1
Функції, рівняння і нерівності
12
1
2
Степенева функція
14
1-2
3
Тригонометричні функції
20
2
4
Тригонометричні рівняння і нерівності
16
1
5
Систематизація та узагальнення, резервний час
8
1

Разом:
70
6-7

10 клас Геометрія (академічний рівень, 2 години на тиждень)
№ теми
Назва теми
Кількість
годин
Кількість контр. робіт
1
Систематизація та узагальнення фактів і
методів планіметрії.
8
діагностична
2
Вступ до стереометрії.
6
-
3
Паралельність прямих і площин у просторі.
22
2
4
Перпендикулярність прямих і площин у просторі.
26
1
5
Систематизація та узагальнення, резервний час.
8
1

Разом:
70
4

Програмою передбачено резерв навчального часу, а також години для повторення, узагальнення й систематизації вивченого матеріалу. Спосіб використання резервного часу вчитель може обрати самостійно: для повторення на початку навчального року матеріалу, який вивчався у попередніх класах, як додаткові години на вивчення окремих тем, якщо вони важко засвоюються учнями, для проведення інтегрованих з профільними предметами  уроків тощо
10 клас Алгебра і початки аналізу  (профільний рівень,5 годин на тиждень)
 № теми
Назва теми
Кількість годин
Кількість контр.  робіт
1
Функції, многочлени, рівняння і нерівності
60
3
2
Степенева функція
30
2
3
Тригонометричні функції
30
2
4
Тригонометричні рівняння і нерівності
35
2
5
Систематизація та узагальнення, резервний час
20
1

Разом:
175
10

10 клас Геометрія (профільний рівень, 4  години на тиждень)
теми
Назва теми
Кількість годин   
Кількість контр. робіт
1
Систематизація та узагальнення фактів і методів планіметрії
20
2
2
Вступ до стереометрії.
10
1
3
Паралельність прямих і площин у просторі.
30
2
4
Перпендикулярність прямих і площин у просторі.
35
2
5
Систематизація та узагальнення навчального матеріалу, резервний час.
10
1

Разом:
140
8
  
      Зауважимо, що рішення про розподіл годин варіативної складової, відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, приймає навчальний заклад, враховуючи профільне спрямування, регіональні особливості, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу та бажання учнів.

10 клас Алгебра і початки аналізу
(поглиблене вивчення, 5 годин на тиждень)
№ теми
Назва теми
Кількість
годин
Кількість контр. робіт
1
Повторення і систематизація навчального матеріалу з курсу алгебри 8-9 класів
20
1
2
Елементи математичної логіки
10
1
3
Степенева функція
35
2
4
Тригонометричні функції
35
2
5
Тригонометричні рівняння і нерівності
35
2
6
Числові послідовності
25
1
7
Систематизація та узагальнення, резервний час
15
1

Разом:
175
10

10 клас Геометрія  (поглиблене вивчення, 4 години на тиждень)
№ теми
Назва теми
Кількість годин
Кількість контр.  робіт
1
Систематизація та узагальнення фактів і методів планіметрії
28
2
2
Вступ до стереометрії
12
1
3
Паралельність прямих і площин у просторі.
40
2
4
Перпендикулярність прямих і площин у просторі
40
2
5
Систематизація та узагальнення навчального матеріалу, резервний час
20
1

Разом:
140
8

11 клас  (рівень стандарту)
Програма рівню стандарту передбачає як сумісне, так і роздільне вивчення геометрії та алгебри і початків аналізу.
У разі сумісного вивчення алгебри і початків аналізу та геометрії у 10-му класі розподіл навчального часу на вивчення окремих тем та орієнтовна кількість контрольних робіт можуть бути такими:


Математика  (3 год на тиждень)
теми
Назва теми
Кількість
годин
Кількість контр. робіт
1
Повторення курсу математики 10 класу
2
-
2
Показникова та логарифмічна функції
12
1
3
Координати і вектори
10
1
4
Похідна та її застосування
14
1
5
Інтеграл та його застосування
10
1

6
Геометричні тіла. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл
37
2

7
Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики
10
1
8
Резервний час і повторення
10
1

Разом:
105
8

У разі роздільного вивчення алгебри і початків аналізу та геометрії у 11-му класі доцільно розглядати теми у тому самому обсязі.
Орієнтовний тематичний план  роздільного вивчення алгебри і початків аналізу і геометрії може бути таким:
Алгебра та початки аналізу
(1 год на тиждень у I семестрі, 2 год на тиждень у II семестрі)

теми

Назва теми
Кількість
годин
Кількість контр. робіт
1
Вступ
1
-
2
Показникова та логарифмічна функції
12
1
3
Похідна та її застосування
14
1
4
Інтеграл та його застосування
10
1

5
Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики
10
1
6
Резервний час і повторення
7
1

Разом:
54
5

Геометрія  (2 год на тиждень у I сем. , 1 год на тиждень у II семестрі)
теми

Назва теми
Кількість
годин
Кількість контрольних робіт
1
Вступ
1
-
2
Координати і вектори
10
1

3
Геометричні тіла. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл
37
2
4
Резервний час і повторення
3
-

Разом:
51
3

11 клас  (академічний рівень)
     Зміст навчання математики структуровано за темами двох навчальних курсів „Алгебра і початки аналізу” та «Геометрія» із зазначенням кількості годин на їх вивчення. Такий розподіл змісту і навчального часу є орієнтовним. Вчителям і авторам підручників надається право коригувати його залежно від прийнятої методичної концепції та конкретних навчальних ситуацій.
Алгебра і початки аналізу   (3 год на тиждень)
№ теми
Назва теми
Кількість
годин
Кількість контр. робіт
1
Похідна та її застосування
26
2
2
Показникова та логарифмічна функції
22
1-2
3
Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики
12

1
4
Інтеграл та його застосування
20
1
5
Повторення курсу алгебри і початків аналізу
19
1

Резервний час
6
-

Разом:
105
6-7

Геометрія  (2 год на тиждень)
№ теми
Назва теми
Кількість
годин
Кількість контр. робіт
1
Координати, геометричні перетворення та вектори у просторі
8

1
2
Многогранники
16
1
3
Тіла обертання
14
1
4
Обєми та площі поверхонь геометричних тіл
14

1
5
Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розвязування задач
8

1

Резервний час
2
-

Разом:
70
5

Програмою передбачено резерв навчального часу, а також години для повторення, узагальнення й систематизації вивченого матеріалу. Спосіб використання резервного часу вчитель може обрати самостійно: для повторення на початку навчального року матеріалу, який вивчався у попередніх класах, як додаткові години на вивчення окремих тем, якщо вони важко засвоюються учнями, для проведення інтегрованих з профільними предметами  уроків тощо.

11 клас Алгебра і початки аналізу
(профільний рівень, 5 годин на тиждень)
№ теми
Назва теми
Кількість годин
Кількість контр. робіт
1
Границя та неперервність функції. Похідна та її застосування
50
3
2
Показникова та логарифмічна функції
25
2
3
Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики
15
1
4
Інтеграл та його застосування
25
2
5
Рівняння, нерівності та їх системи. Узагальнення та систематизація
20
1
6
Повторення курсу алгебри і початків аналізу
35
1

Резервний час
5
-

Разом:
175
10

Геометрія  (4 години на тиждень)
теми
Назва теми
Кількість годин   
Кількість контр. робіт
1
Координати, геометричні перетворення та вектори у просторі
32
2
2
Многогранники
28
2
3
Тіла обертання
20
1
4
Обєми та площі поверхонь геометричних тіл
36
2
5
Повторення, узагальнення  та систематизація навчального матеріалу, розвязування задач
20
1

Резервний час
4
-

Разом:
140
8
  
11 клас Алгебра і початки аналізу
(поглиблене вивчення, 5 годин на тиждень)
№ теми
Назва теми
Кількість
годин
Кількість контр. робіт
1
Границя та неперервність функції.
15
1
2
Похідна та її застосування
35
2
3
Показникова та логарифмічна функції
25
2
4
Інтеграл та його застосування
25
2
5
Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики
25
1
6
Комплексні числа та многочлени
25
2
7
Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв’язування задач
20
1

Резервний час
5
-

Разом:
175
11

11 клас Геометрія (поглиблене вивчення, 4 години на тиждень)
№ теми
Назва теми
Кількість годин
Кількість контр. робіт
1
Координати, геометричні перетворення та вектори у просторі
32
2
2
Многогранні кути
12
1
3
Многогранники
28
2
4
Тіла обертання
20
1
5
Обєми та площі поверхонь геометричних тіл
36
2
6
Повторення, узагальнення  та система-тизація навчального матеріалу, розвязування задач
20
1

Резервний час
4
-

Разом:
140
9
  Методичні   рекоментації щодо викладання математики та інформатики  у 2015 - 2016 навчальномуроці
Додаток
до листа Міністерства
освіти і науки України
від   26.06.  2015 р. №  1/9-305


Особливості вивчення базових дисциплін
у загальноосвітніх навчальних закладах
 у 2015/2016 навчальному році

Особливості вивчення базових навчальних дисциплін у 2015/2016 навчальному році пов’язані, першою чергою, зі змінами, внесеними до навчальних програм. 
На виконання наказів Міністерства освіти і науки  України
від 05.11.2014 № 1275 «Про проведення експертизи та громадського обговорення типових навчальних планів та навчальних програм для початкової школи» та
від 06.02.2015 № 100 «Про розвантаження навчальних програм для учнів 5 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» до навчальних програм внесено зміни, спрямовані на їх розвантаження, врахування вікових особливостей розвитку дитини, відповідність сучасному розвитку науки та технологій.  
Після громадського обговорення та розгляду Колегією Міністерства зміни до програм були затверджені наказами МОН:
1) № 149 від 22.12.2014 «Про затвердження змін до навчальних програм для 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» з української мови, літературного читання, математики, природознавства, «Я у світі», інформатики, російської мови для шкіл з російською мовою навчання, української мови для шкіл з навчанням російською мовою;
2) № 584 від 29.05.2015 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-3-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» з української мови, літературного читання, математики, природознавства, «Я у світі», інформатики, російської мови для шкіл з російською мовою навчання, української мови для шкіл з навчанням російською мовою;
3) № 585 від 29.05.2015 «Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня», яким затверджено зміни та надано гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки» програмам для 5 – 9 класів з таких навчальних предметів: українська мова, українська література, зарубіжна література, іноземні мови, історія України, всесвітня історія, математика, біологія, фізика, хімія, географія, інформатика, трудове навчання, українська мова для шкіл з навчанням російською мовою, українська мова для шкіл з навчанням молдовською мовою, українська мова для шкіл з навчанням румунською мовою, українська мова для шкіл з навчанням польською мовою, українська мова для шкіл з навчанням угорською мовою, болгарська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою, мова іврит для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою,  молдовська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою, польська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою, польська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою, російська мова для шкіл з навчанням українською мовою (початок навчання з 1-го класу), російська мова для шкіл з навчанням українською мовою (початок навчання з 5-го класу), російська мова для шкіл з навчанням російською мовою, румунська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (початок вивчення з 1 класу), румунська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (початок вивчення з 5 класу), румунська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою, словацька мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою, угорська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою, інтегрований курс «Література» (молдовська та зарубіжна), інтегрований курс «Література» (польська та зарубіжна), інтегрований курс «Література» (російська та зарубіжна) для шкіл з навчанням російською мовою, інтегрований курс «Література» (румунська та зарубіжна), інтегрований курс «Література» (словацька та зарубіжна),
Навчальні програми зі змінами розміщено на сайті  (http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/). Програми позбавлені жорсткого поурочного поділу, вчителі можуть обирати послідовність розкриття навчального матеріалу в межах окремої теми, але так, щоб не порушувалась логіка його викладу.
Обласні, районні та міські методичні кабінети (об’єднання) не можуть втручатися в такі питання, оскільки це винятково компетенція вчителя.
Навчально-методичне забезпечення, рекомендоване Міністерством до використання в навчальних закладах, зазначено у Переліках навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, розміщених на офіційному веб-сайті Міністерства (www.mon.gov.ua).
  Дозволяється використовувати підручники з відповідним грифом Міністерства, що видані в попередні роки, враховуючи при цьому зміни у програмах.
Щодо додаткової навчально-методичної літератури, то вчитель вільний у її виборі й може застосовувати таку, що найкраще реалізовує його методику навчання.
Також залишаються актуальними методичні рекомендації Міністерства щодо організації навчально-виховного процесу і вивчення базових дисциплін попередніх років. Тексти методичних рекомендацій розміщені на сайті МОН (http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/methodical-recommendations) та в Інформаційних збірниках Міністерства освіти і науки відповідних років.
Відповідно до наказу МОН України від 08.05.2015 № 518 змінено назву предмета "Світова література" на "Зарубіжна література".
Необхідно також врахувати в роботі листи Міністерства від 3 червня 2014 р.                №1/9-282 «Про формування класів з навчанням українською мовою, мовами національних меншин та вивчення цих мов», від 6 червня 2014 р. № 1/9-299
«Про забезпечення права представників кримськотатарського народу на здобуття загальної середньої освіти рідною мовою чи вивчення цієї мови» щодо неприпустимості звуження конституційних прав громадян на здобуття освіти українською мовою, мовами національних меншин чи вивчення цих мов, а також забезпечення освітніх прав представників кримськотатарського народу.
На відміну від підходів до укладання методичних рекомендацій про вивчення предметів, що практикувалися упродовж багатьох років і в яких нерідко з року в рік переповідалися добре відомі вчителям-практикам і методистам загальнодидактичні концепції та підходи до навчання дітей, у цьогорічних рекомендаціях переважно йдеться про нововведення.
                                  

При плануванні роботи з інформатики у 4 класі вчителю необхідно звернути увагу не тільки на зміст навчального матеріалу, який було розвантажено, а й на державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, які уточнено з метою запобігання надмірного контролю.
Звертаємо увагу на те що, тема «Графічний редактор» є повторенням і закріпленням аналогічної теми, що вивчалася в 2-му класі, тому доцільно вивчати цю тему в 4-му класі на основі іншого графічного редактора.
Під час вивчення теми «Безпека дітей в Інтернеті» необхідно передбачити детальне ознайомлення учнів із правилами безпечної роботи в Інтернеті в процесі пошуку інформації, а також під час різноманітних Інтернет-спілкувань. Під час вивчення цієї теми доцільно проводити обговорення ситуацій, що можуть виникнути під час роботи в Інтернеті, використовувати різноманітні рольові ігри та ін. Водночас у програмі передбачено ознайомлення учнів з Інтернет-ресурсами, які вони можуть використати в своїй навчальній діяльності у процесі вивчення різних предметів, під час проведення міні-досліджень тощо.
Тема «Висловлювання. Алгоритми з розгалуженням і повторенням» продовжує алгоритмічну лінію курсу. У процесі вивчення цієї теми потрібно періодично звертатися до життєвого досвіду учнів, добирати разом з ними і аналізувати алгоритми, які вони використовувалися під час вивчення інших предметів, у їхній повсякденній діяльності, у діяльності їхніх батьків, друзів, знайомих тощо.
До програми з основ здоров’я для 4 класу зміни не вносились. Під час вивчення цього предмета особливу увагу рекомендуємо звернути на такі теми, як «Організація самонавчання і взаємонавчання», «Вплив телебачення, комп’ютерів і мобільних пристроїв на здоров’я», «Безпека у громадських місцях», «Вихід із непередбачуваних ситуацій поза межами домівки, школи», «Вибір і досягнення мети», «Заохочення однолітків до здорового способу життя». Актуальними нині є питання попередження тероризму, правила евакуації з громадських приміщень. Тож з урахуванням ситуації у конкретному регіоні програма може бути доповнена такими темами, як «Безпека в зоні воєнного конфлікту», «Евакуація із зони конфлікту» тощо.


Математика
У 2015/2016 навчальному році 7 класи загальноосвітніх навчальних закладів продовжать навчання за програмою «Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (авт. М. Бурда, Ю. Мальований, Є. Нелін, Д. Номіровський, А. Паньков, Н. Тарасенкова, М. Чемерис, М. Якір), затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 № 585 «Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня» та розміщеною на сайті Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua/ua//activity/education/56/general-secondary-education/educati
onal_programs/1349869088/
).
Звертаємо увагу, що до навчальної програми з математики внесено зміни, викликані потребою розвантаження навчального матеріалу. Так, з курсу математики в 5-6 класах вилучено елементи комбінаторики й теорії ймовірностей. Учні не зобов’язані більше набувати умінь розв’язувати найпростіші комбінаторні задачі шляхом розгляду можливих варіантів та на прикладах пояснювати поняття випадкової події та ймовірності появи випадкової події.
Програма для 7 класу зазнала таких змін: із курсу геометрії вилучено задачі на побудову, у  зв'язку з цим перерозподілено час між темами. Також спрощено державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.
За Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН від 29.05.2014 № 664, на вивчення математики в 7 класі відводиться 4 години на тиждень (2 години алгебри і 2 години геометрії).
В основу побудови змісту й організації процесу навчання математики в 7 класі покладено компетентнісний підхід, відповідно до якого кінцевим результатом навчання предмета є сформовані певні компетентності учнів. Їх сутнісний опис подано в програмі в розділі «Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів».
Починаючи з 7 класу, вивчаються два математичних курси: алгебра і геометрія.
Основними завданнями курсу алгебри є формування умінь виконання тотожних перетворень цілих і дробових виразів, розв’язування рівнянь і нерівностей та їх систем, достатніх для вільного їх використання у вивченні математики і суміжних предметів, а також для практичних застосувань математичного знання. Важливе завдання полягає в залученні учнів до використання рівнянь і функцій як засобів математичного моделювання реальних процесів і явищ, розв’язування на цій основі прикладних та інших задач. У процесі вивчення курсу посилюється роль обґрунтувань математичних тверджень, індуктивних і дедуктивних міркувань, формування різноманітних алгоритмів, що має сприяти розвитку логічного мислення і алгоритмічної культури школярів.
Основу курсу становлять перетворення цілих раціональних виразів. Важливо забезпечити формування умінь школярів вільно виконувати основні види перетворень таких виразів, що є передумовою подальшого успішного засвоєння курсу та використання математичного апарату під час вивчення інших шкільних предметів.
Істотного розвитку набуває змістова лінія рівнянь та нерівностей. Відомості про рівняння доповнюються поняттям рівносильних рівнянь. Процес розв’язування рівняння трактується як послідовна заміна даного рівняння рівносильними йому рівняннями. На основі узагальнення відомостей про рівняння, здобутих у попередні роки, вводиться поняття лінійного рівняння з однією змінною. Розглядаються системи лінійних рівнянь з двома змінними.
Значне місце відводиться застосуванню рівнянь до розв’язування різноманітних задач. Важливе значення надається формуванню умінь застосовувати алгоритм розв’язування задачі за допомогою рівняння.
У 7 класі вводиться одне з фундаментальних математичних понять — поняття функції. Також вводиться поняття лінійної функції та її графіка. Ці відомості використовуються для графічного ілюстрування розв’язування лінійного рівняння з однією змінною, а також системи двох лінійних рівнянь з двома змінними.
Функціональна лінія пронизує весь курс алгебри основної школи і розвивається в тісному зв’язку з тотожними перетвореннями, рівняннями і нерівностями. Властивості функцій, як правило, встановлюються за їх графіками, тобто на основі наочних уявлень, і лише деякі властивості обґрунтовуються аналітично. У міру оволодіння учнями теоретичним матеріалом кількість властивостей, що підлягають вивченню, поступово збільшується. Під час вивчення функцій значна увага має відводиться формуванню умінь будувати й аналізувати графіки функцій, характеризувати за графіками функцій процеси, які вони описують, спроможності розуміти функцію як певну математичну модель реального процесу.
Головна лінія курсу геометрії — геометричні фігури та їх властивості. Основними поняттями курсу є точка, пряма, площина, належати, лежати між. Перші три поняття — це основні геометричні фігури, а два останніх — основні відношення. Це неозначувані поняття — для них не формулюються означення, але їх зміст розкривається через опис, показ, характеристику. Інші поняття курсу визначаються, а їх властивості встановлюються шляхом доказових міркувань. Учень має усвідомити, що під час доведення теорем можна користуватися означеннями, аксіомами і раніше доведеними теоремами.
Фігури, що вивчаються у 7 класі, — точка, пряма, відрізок, промінь, кут, трикутник, коло, круг. Учень повинен формулювати означення планіметричних фігур та їх елементів, зображати їх на малюнку, класифікувати.
У 7 класі учні ознайомлюються з основами геометричної науки —означеннями, аксіомами, теоремами, основними методами доведення теорем. Поглиблюються і систематизуються відомості про геометричні величини: довжину, градусну міру кута, площу, об’єм.
У навчально-виховному процесі можна використовувати підручники з алгебри та геометрії для 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів, що видані в попередні роки і мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України. При цьому слід зважати на особливості нової програми, оскільки вона відрізняється порядком викладення матеріалу і певними спрощеннями.
Під час підготовки вчителів до уроків радимо використовувати періодичні фахові видання: «Математика в рідній школі», «Математика», «Математика в школах України».
Інформатика
У 2015/2016 навчальному році учні 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів продовжать вивчення інформатики за програмою «Інформатика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів», складеною з розрахунку 1 година на тиждень. Звертаємо увагу, що в програму внесено зміни, затверджені наказом Міністерства від 29.05.2015 № 585 «Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня». Розвантажену та доопрацьовану програму розміщено на офіційному веб-сайті МОН України: http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_
programs/1349869088/
Таким чином у 7 класі учні загальноосвітніх навчальних закладів будуть вивчати наступні розділи:

Назва розділу
Кількість годин
Електронне листування
4
Моделювання
3
Алгоритми з повторенням і розгалуженням
9
Табличний процесор
8
Розв’язування компетентнісних задач
4
Виконання індивідуальних навчальних проектів, у тому числі з використанням програмних засобів навчального призначення (математика, фізика, хімія, біологія, географія тощо)
4
Резерв
3
Всього
35

Зміни відбулися в програмі для учнів 7 класу в темі «Моделювання»: зменшено обсяг навчального матеріалу теми, а відповідно і кількість годин на її вивчення, зменшено кількість обов’язкових практичних робіт. За рахунок цього збільшено кількість часу на вивчення теми «Алгоритми з повторенням і розгалуженням» та додано ще одну резервну годину.
Рекомендуємо виконання практичної роботи № 2 «Побудова інформаційних моделей» поєднати з повторенням та закріпленням вмінь учнів працювати у графічному або текстовому редакторі, а між темами «Моделювання», «Алгоритми з повторенням та розгалуженням», «Табличний процесор» провести тісний зв’язок, продовживши формування вмінь учнів створювати алгоритмічні, табличні та графічні моделі в обраних вчителем середовищах для виконання алгоритмів та табличних розрахунків.
Інформуємо, що для практичної реалізації теми «Алгоритми з повторенням та розгалуженням» можна використовувати безкоштовні он-лайн сервіси:
он-лайн середовище code.org (https://studio.code.org – для реалізації завдань цієї теми найбільше підійдуть 3 та 4 курс);
http://codecombat.com/, навчання через гру.
Зазначаємо, що вчитель має право корегувати послідовність вивчення тем, визначених у навчальній програмі на свій розсуд.
Новою для учнів та вчителів, які викладають інформатику в 7 класі, буде тема «Розв’язування компетентнісних задач», що є однією з важливих складових роботи в системі навчання інформатики. Розв’язування компетентнісних задач зазвичай передбачає сім етапів діяльності учнів:
· визначення, ідентифікація даних: учень розуміє умову задачі, правильно ідентифікує поняття, деталізує запитання, знаходить у тексті задачі відомості та дані, які задані в явному чи неявному вигляді;
· пошук даних: учень формує стратегію розв’язування задачі, планує свою роботу при виконанні завдання, добирає умову пошуку для розв’язування завдання, співставляє результати пошуку із метою, здійснює пошук даних в Інтернеті);
· управління: учень структурує потрібні дані для пошуку розв’язку;
· інтеграція: учень порівнює і зіставляє відомості із кількох джерел, виключає невідповідні та несуттєві відомості та вчасно зупиняє пошук;
· оцінка: учень правильно шукає відомості в базі даних, відбирає ресурси згідно з сформульованими чи запропонованими критеріями;
· створення: учень враховує особливості призначення підсумкового документа, добирає середовища опрацювання даних, стисло і логічно викладає узагальнені дані, обґрунтовує свої висновки;
· передавання повідомлень: учень у разі потреби архівує дані, адаптує повідомлення для конкретної аудиторії, створює підсумковий документ акуратно та презентабельно.
При проектуванні компетентнісних задач слід врахувати, що в 7 класі опрацювання даних учнями повинно здійснюватися за допомогою однієї технології або в одному середовищі, у 8 класі – двох технологій або у двох середовищах, у 9 класі – кількох технологій або в кількох середовищах.
Учитель самостійно добирає кількість і зміст компетентнісних задач. Оцінювання компетентнісних задач є обов’язковим для всіх учнів класу.
Детальніше ознайомитися з теорією проектування компетентнісних задач у інформатиці можна за покликаннями:
Навчальний час, що відводиться на вивчення курсу інформатики, рекомендується розподіляти таким чином:
 30 % навчального часу відводиться на засвоєння теоретичних знань,
 70 % навчального часу - на формування практичних навичок роботи з сучасною комп’ютерною технікою та ІКТ.
Під час вивчення курсу інформатики в 7 класі обов’язковим є проведення восьми практичних робіт. Тривалість виконання практичних робіт не повинна перевищувати 20 хвилин (санітарні норми щодо тривалості безперервної роботи за комп’ютером учнів цієї вікової категорії).
Під час вивчення теми «Електронне листування» рекомендується використовувати українські поштові сервери, такі як: і.ua, ukr.net, mail.online.ua, meta.ua, ukrpost.net. Особливу увагу при вивченні теми рекомендується приділити етиці електронного листування, правилам безпечного листування.
У зв’язку з активним використанням ресурсів мережі Інтернет у навчально-виховному процесі постає нагальна потреба захисту дітей від інформації, яка несе загрозу їх морально-психічному здоров’ю. Під час проведення уроків і позакласних заходів з використанням мережі Інтернет потрібно не допускати можливості доступу учнів до сайтів, що містять жорстоку і аморальну інформацію. Рекомендуємо користуватися безкоштовними фільтрами та брандмауерами (з підтвердженням їх належності до комп’ютерних програм вільного використання) або тими, які доступні для навчального закладу та забезпечують відповідний рівень захисту. Знайти інформацію про безпечний Інтернет можна на сайті www.google.com/intl/uk/goodtoknow//.
Наголошуємо, що оцінювання навчальних індивідуальних і групових проектів є обов’язковим для всіх учнів класу. Рекомендуємо звернути увагу на зазначену в пояснювальній записці до навчальної програми з інформатики для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів можливість оцінювання індивідуальних досягнень учнів методом «Портфоліо».
Навчальні заклади, що обрали програму «Інформатика. 5-9 класи загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу» (2012 рік; автори: Г. Громко, Є. Іванов, В. Лапінський , В. Мельник, Ю. Пасіхов, В. Руденко), продовжують у 7 класі навчання за цією програмою.
Для опанування інформатики у школах з поглибленим вивченням предметів математично-природничого циклу базовими є розділи:

Назва розділу
Кількість годин
Інформація та її властивості
2
Службове програмне забезпечення
4
Основи інформаційної безпеки
2
Мережеві технології
4
Опрацювання даних у таблицях
8
Комп’ютерне моделювання
2
Алгоритмізація та програмування
5
Виконання індивідуального проекту

Резерв
5
Усього
35

Варіативну складову навчального плану в 7 класі можна реалізувати, обравши такі курси за вибором:
Проектування робототехнічних систем (авт. І. Кіт, О. Кіт);
Основи програмування (авт. С. Вапнічний, В. Зубик, В. Ребрина);
Інструменти для веб-дизайну (авт. І. Фоменко);
«Хмарні сервіси Office 365» (авт. С. Литвинова, Г. Абросімова).
Рекомендуємо популяризувати серед учнів 8-11 класів конкурси, пов'язані з розробкою та підтримкою вільних програм (Google Code-In, Google Summer of Code тощо), якщо це не вимагає фінансових витрат від навчального закладу, вчителя або учня та відбувається в рамках чинних Державних санітарних правил та норм «Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах».
Інформуємо, що відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 21.05.2015 № 1/11-7136 з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» схвалено навчальну програму з інформатики для учнів 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю загальноосвітніх навчальних закладів (авт. С. Іщеряков).
У процесі проведення уроків з інформатики слід приділяти увагу патріотичному вихованню учнів, розкривати досягнення вітчизняної науки, українських вчених у розробленні обчислювальної техніки і фундаментальних основ кібернетики та інформатики.
Перед початком навчального року вчитель інформатики повинен ознайомитись та використовувати у своїй діяльності Інструктивно-методичні матеріали «Безпечне проведення навчальних занять у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів», що містяться в листі МОН від 17.07.2013 № 1/9-497 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи в кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів».
Зазначаємо про неприпустимість зобов’язувати до використання програмного забезпечення для вивчення інформатики, що є платформно залежним або платним для загальноосвітнього навчального закладу, вчителя чи учня. Вчитель має право вибору конкретних програмних засобів. По можливості слід заохочувати використання вільного програмного забезпечення, зокрема офісного пакету ”ООо4kids”, що містить необхідний мінімум засобів для роботи в школі, а також доступний учням україномовний інтерфейс, офісного пакету LibreOffice та ін.
Під час підготовки вчителів до уроків радимо використовувати періодичні фахові видання: «Комп’ютер в школі та сім’ї», «Інформатика  та інформаційні технології в навчальних закладах», «Інформатика в школі».


Методичні рекомендації ПОІППО про вивчення математики


у 2015-2016 навчальному році


     Навчання математики в  загальноосвітніх навчальних закладах у 2015-2016 навчальному році буде здійснюватися за Типовими навчальними планами відповідно до листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-253 від 22 травня 2015 року  «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів».
   Рекомендації  МОН України  «Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році»-  в додатку до листа Міністерства освіти і науки України від   26.06.  2015 р. №  1/9-305. (old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4115).
       Програмне забезпечення:
  5-7 класи: програма «Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» – К.: Видавничий дім «Освіта»;)
   8-9 класи – Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 64 с., (також надруковані у науково-методичному журналі «Математика в школі» (№2, 2006 р);
  10-11 класи – Збірник програм для допрофільної підготовки та профільного навчання. Частина ІІ. Профільне навчання / Упоряд.     Н.С. Прокопенко, О.П. Вашуленко, О.В. Єргіна. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011. – 384 с.;
  8-9 класи (поглиблене вивчення) – Математика. 8-9 класи. Програма для класів з поглибленим вивченням математики // Інформаційний збірник МОН України, 2008.– № 16-17;
  5-7 класи (допрофільне  вивчення) – Програма з математики для учнів        5-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів з класами фізико-математичного профілю (авт. Харік О.Ю.) – Збірник програм для допрофільної підготовки та профільного навчання. Частина І. До профільна підготовка / Упоряд. Н.С. Прокопенко, О.П. Вашуленко, О.В. Єргіна. –Х.: Вид-во «Ранок», 2011.–384 с.
    Усі програми розміщені на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України та надруковані у фахових виданнях.
   Особливості вивчення математики в 5-9 класах у 2015/2016 н. р. пов’язані з змінами, внесеними до навчальних програм (наказ МОН України № 585 від 29.05.2015 «Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня» та додаток до листа Міністерства освіти і науки України  від   26.06.  2015 р. №  1/9-305  розміщено на сайті  http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/).
   Програми позбавлені жорсткого поурочного поділу, вчителі можуть обирати послідовність розкриття навчального матеріалу в межах окремої теми, але так, щоб не порушувалась логіка його викладу.   Районні та міські методичні кабінети (об’єднання) не можуть втручатися в такі питання, оскільки це винятково компетенція вчителя.
   Дозволяється використовувати підручники з відповідним грифом Міністерства, що видані в попередні роки, враховуючи при цьому зміни в програмах.
   Щодо додаткової навчально-методичної літератури, то вчитель вільний у її виборі й може застосовувати таку, що найкраще реалізовує його методику навчання.
  У 2015/2016 навчальному році 7 класи продовжать навчання за програмою «Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (авт. М. Бурда, Ю. Мальований, Є. Нелін, Д. Номіровський, А. Паньков, Н. Тарасенкова, М. Чемерис, М. Якір), затвердженою наказом МОН України від 29.05.2015 № 585 «Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня» та розміщеною на сайті МОН України.
    На вивчення математики в 7 класі відводиться 4 години на тиждень: 2 години алгебри і 2 години геометрії (за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН від 29.05.2014 № 664). У навчально-виховному процесі можна використовувати підручники з алгебри та геометрії для 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів, що видані в попередні роки і мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України. При цьому слід зважати на особливості нової програми, оскільки вона відрізняється порядком викладення матеріалу і певними спрощеннями.
   До навчальної програми основної школи з математики  внесено зміни, викликані потребою розвантаження навчального матеріалу. Зокрема з курсу математики в 5-6 класах вилучено елементи комбінаторики й теорії ймовірностей. Програма для 7 класу зазнала таких змін: із курсу геометрії вилучено задачі на побудову, у  зв'язку з цим перерозподілено час між темами. Також спрощено державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.
   Методичні рекомендації попередніх років щодо навчання учнів 8-11-х класів залишаються чинними відповідно до листа Міністерства від 01.06.2012 року № 1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін» (Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №17-22, 2012 р).   
 Оцінювання навчальних досягнень учнів 5-7 класів слід здійснювати відповідно до додатку 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 р. № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»), 8-11 класів  - згідно з орієнтовними вимогами, затверджених наказом МОНмолодьспорту від 30.08. 2011 року №996 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» (з предметів інваріантної складової навчального плану, додаток №11 даного наказу).
    За рішенням навчального закладу облік занять з курсів за вибором може здійснюватися на сторінках класного журналу або у окремому журналі. Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів також приймається навчальним закладом. Факультативи, групові та індивідуальні заняття проводяться для окремих учнів, чи груп учнів. В окремому журналі зазначається склад групи, яка відвідує факультативні заняття  та ведеться облік відвідування. Оцінювання навчальних досягнень учнів може здійснюватися за рішенням педагогічної ради. (Лист МОНМС від       23.05.2012   № 1/9-399  «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012/2013 навчального року»). Вчитель може самостійно корегувати розподіл годин між темами обраних курсів за вибором та факультативів.
    У календарно-тематичному плануванні значні за обсягом теми доцільно поділити на підтеми (10-15 годин), які містять логічно завершений навчальний матеріал.
    Під час вивчення кожної теми учитель підтримує зворотній зв’язок з учнями через: поточне оцінювання, перевірку виконання домашніх завдань, ведення зошита, проведення 1-2 коротких самостійних робіт (10-15 хвилин), діагностичної самостійної роботи (25-45 хвилин), письмової контрольної роботи (бажано з використанням тестових технологій).
   Кількість і призначення учнівських зошитів з математики, види письмових робіт та порядок їх перевірки, кількість контрольних робіт відображені в листі  МОН України «Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5-11 класах»  (від 27.12.2000р. № 1/9—529).
     Вимоги щодо обсягу домашніх завдань регламентуються методичним листом Міністерства освіти і науки України від 29.10.2007 № 1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів».
Оцінка за ведення зошитів з математики виставляється до класного журналу наприкінці вивчення кожної теми, але не менше, ніж один раз на місяць. В журнал оцінки записуються окремою  колонкою і враховуються як поточні до найближчої тематичної. До уваги береться наявність і правильність виконання класних і домашніх робіт, оцінки за поточну перевірку зошитів, охайність ведення зошитів, уміння правильно оформляти роботи (дотримання вимог орфографічного режиму). 
   Усі види контрольних робіт з математики перевіряються в усіх учнів. Перевірка контрольних робіт учителем здійснюється в термін до наступного уроку. У роботах, що перевіряються, вчитель позначає і виправляє допущені помилки, керуючись наступним:
-  при перевірці зошитів з математики підкреслює і виправляє допущену помилку;  при перевірці контрольних робіт лише підкреслює помилку;
- підкреслення і виправлення помилок здійснюється вчителем лише червоними чорнилами.
  Необхідною умовою формування компетентностей учнів є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення вихованців до різноманітних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності. Домогтися формування системи компетенцій учня може лише висококваліфікований педагог.  Але стати висококваліфікованим педагогом зможе той учитель, хто вчиться сам, займається самовдосконаленням, самоосвітою.  Тому бажано спланувати заходи на 2015-2016 навчальний рік для вчителів математики, де відобразити самоосвіту вчителя як необхідний чинник для їх професійного зростання, ефективної роботи в умовах сучасної освіти, зокрема формування ІК компетентностей для розвитку творчої особистості педагога.
    Відповідно до наказу МОНМС № 1423 від 14.12.12 р.«Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів»  на 8 класів повинен бути оформлений 1 кабінет математики.
    Під час роботи в кабінеті математики доцільно керуватися  інструктивно-методичними матеріалами «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладах» (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  від 01.02.2012 №1/9-72).
     У разі оснащення кабінету математики сучасними технічними засобами навчання (комп’ютер, мультимедійний проектор, проекційний екран, інтерактивна дошка) рекомендуємо опрацювати інструктивно-методичні матеріали «Безпечне проведення навчальних занять у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій» (лист Міністерства освіти і науки України від 17.07.2013 №1/9-497).
    Продовжувати організацію роботи з обдарованими. Зокрема, залучати учнів до участі в математичних конкурсах (Міжнародний та Всеукраїнський етапи математичного конкурсу «Кенгуру», www.kangaroo.com.ua), змаганнях (обласні математичні змагання ім. М.В. Остроградського), турнірах (Всеукраїнський турнір юних математиків ім. проф. Й.М. Ядренка (www.ukrtym.blogspot.com),  Київські турніри математичних боїв імені Лесі Рубльової  (matholymp.org.ua/contests/types/tournaments/)),  чемпіонатах (чемпіонат з розв’язування логічних математичних задач (sva.in.ua/olimpiads004.php,       logika0432.blogspot.com/2015/04/2010-2014.html)), заочних математичних школах (Українська заочна фізико – технічна школа (www.mfti.in.ua › УЗФТШ)), олімпіадах (Всеукраїнські учнівські інтернет олімпіади, всеукраїнська заочна математична олімпіада журналу «У світі математики» (www.mechmat.univ.kiev.ua/)) та ін.
   Під час підготовки вчителів до уроків бажано використовувати періодичні фахові видання: «Математика в рідній школі», «Математика», «Математика в школах України». 
  
Інформаційні ресурси
1.     Офіційний веб-сайт Міністерства освіти і науки України /  [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua.
2.     Офіційний веб-сайт Інститут інноваційних технологій і змісту освіти/  [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://iitzo.gov.ua.
3.     Офіційний веб-сайт Національної академії педагогічних наук України /  [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.ipv.org.ua .
4.     Веб-сайт  «Математична освіта Полтавщини»  - Режим доступу: matempolt.at.ua

     Вчитель також може  залучати матеріали з інших українських Інтернет- ресурсів.


Оцінювання навчальних досягнень учнів
у  2015-2016 навчальному році


      Оцінювання навчальних досягнень учнів 8-11 класів у
2015-2016
навчальному році здійснюється згідно з орієнтовними вимогами, затверджених наказом МОНмолодьспорту від 30.08. 2011 року №996 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» (з предметів інваріантної складової навчального плану, додаток №11 даного наказу).
    Оцінювання навчальних досягнень учнів 5-7 класів з математики
у 2015-2016 навчальному році здійснюється відповідно до додатка 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти».
     Обов’язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з предметів інваріантної та варіативної складових (курси за вибором, спеціальні курси) робочого навчального плану закладу.
    Не підлягають обов’язковому оцінюванню навчальні досягнення учнів з факультативних, групових та індивідуальних занять, які фіксуються в окремому (спеціальному) журналі.

Сайти для вчителів  математики 


Сайт присвячено підтримці вивчення математики в загальноосвітніх навчальних закладах України.
http://www.formula.co.ua
Математика для школи.
На сайті ви знайдете книги, відео-лекції, цікаві математичні факти, різні за рівнем і тематикою завдання, історії з життя математиків - все те, що допоможе поринути у дивовижний і захоплюючий світ математики.
Московський центр безперервної математичної освіти.
http://www.etudes.ru
На сайті представлені етюди, виконані з використанням сучасної комп'ютерної 3D-графіки, захоплююче і цікаво розповідають про математику та її додатки, серед яких цікаві науково-популярні розповіді про сучасні завдання математики та мультфільми, що по-новому розкривають відомі сюжети.
http://www.mathnet.ru
Інформаційна система Math-Net.Ru - це загальноросійський математичний портал, що надає російським і закордонним математикам різні можливості в пошуку інформації про математичне життя в Росії.
http://www.dpva.info
Інженерний довідник.

http://mathworld.ru
Світ математики.
http://webmath.exponenta.ru
Сайт самостійної студентської роботи. Обов’язково відвідайте.
http://exponenta.ru
Освітній математичний сайт.
Відкритий банк завдань з математики.
http://karmanform.ucoz.ru
Карман для математика.
Інтернет-проект «Задачі» призначений для вчителів і викладачів, як допомога при підготовці уроків, гуртків та факультативних занять у школі.
Сайт творчо працюючих вчителів математики.
http://www.fxyz.ru
Формули з математики.
http://www.comp-science.narod.ru
Вчителям інформатики та математики та їх допитливим учням.
http://mathurl.com
Вставка LaTeX - формул.
http://livegeometry.com
Live Geometry - вдосконалений онлайн-аналог DG.
http://webmath.exponenta.ru
Для тих хто вивчає та викладає математику.
http://eek.diary.ru/p148941323.htm
Сторінка І.Ф. Шаригіна.
Сайт "Математика цікава для мене".
http://kafinfo.org.ua/index.php/mathematika/matematyka/187
Інтернет-ресурси з математики.
http://kafinfo.org.ua/index.php/mathematika/matematyka/185
Посилання на сайти присвячені математичним пакетам.
https://sites.google.com/site/vcitelumatematiki
Сайт для методистів РНМЦ, методистів-кореспондентів та вчителів математики.
http://math.teacher.msu.ru
Асоціація вчителів та викладачів математики.
http://matematika21vek.ucoz.ru
Математика XXI сторіччя.

https://sites.google.com/site/gradient19sdn
Сайт вчителів математики 19 школи м. Дніпропетровська.
http://urokimatematiki.ru
Математика, презентації до уроків математики, відеоуроки (на російській мові).
http://mathlessons.ucoz.com
Мультимедійна дошка на уроках математики в 5-6-х класах
.
http://www.3dg.com.ua
Інтерактивні 3D моделі.

https://sites.google.com/site/spilnotamatematiki
Мережева спільнота вчителів математики міста Києва.

http://www.wolframalpha.com
Розв'язування математичних задач, онлайн (англомовний сайт).

http://eek.diary.ru/p166990352.htm
Книжкові полиці спільноти DIARY.

http://www.kokch.kts.ru/math
Тести з математики (на російській мові).

http://ist-matemat.at.ua
Історична мозаіка в математиці.
http://www.shevkin.ru
Математика. Школа. Майбутнє.
http://www.geometry.ru
Геометричний сайт.
http://eek.diary.ru
Містить велику бібліотеку літератури присвяченої математиці та її викладанню.
http://hijos.ru
Сайт "Математика, яка мені подобається".
http://www.wolframalpha.com
Wolfram|Alpha
.
http://www.school.ioffe.ru
Фізико-технічна школа академічного університета.

http://www.matklas.com.ua
Математичний сайт.
Розв'язування математичних задач онлайн
http://ua.onlinemschool.com
Вивчення математики онлайн.

http://www.reshmat.ru
Розв'язування задач з математики.

http://math-ua.semestr.ru
Автоматичний сервіс для розв'язування задач.

http://www.fxyz.ru
Формули і розрахунки онлайн - Інтерактивний довідник формул.
http://www.geogebra.org/webstart/geogebra.html
Система динамічної математики GeoGebra онлайн.

http://www.mathprofi.ru
http://mathprofi.net
Вища математика - просто і доступно!
http://www.wolframalpha.com
Онлайн-сервіс для розв'язування математичних задач.
http://wolframalpha-ru.blogspot.com
Wolfram|Alpha на російській. Російський блог Wolfram|Alpha.
https://www.desmos.com
MathPapa.
Веб-сервіси та технології у навчанні математики.
Веб-сервіси та технології у навчанні математики.
http://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php
Онлайн-редактор Latex формул.
Література присвячена математиці та її викладанню
http://mathemlib.ru
Бібліотека з математики
.
http://mathedu.ru
Інтернет-бібліотека. Тут можна безкоштовно завантажити електронні книги та статті з математики, методики викладання та історії освіти.
Невелика фізико-математична інтернет-бібліотека. Обов'язково завітайте.
Методичні розробки
http://dorobok.edu.vn.ua
Творча майстерня вчителя.

 

 
Немає коментарів:

Дописати коментар